Yukarı Çık
Kendi Paramızla Kendimizi Zehirliyoruz!
6 Eylül 2018 Perşembe 11:57:25
2076 kez okundu.

Kimyasal İlaçlar, Temizlik Maddeleri ve Diğer Katkılar
Bulaşık Deterjanları

Tabağımızdaki katılaşmış yağ ve kirleri sökülmesi zor olan maddeleri bile sökebildiğine göre, veya iddia edildiği gibi "Te­mizlediğine " göre bu parçalamayı yapan, yağ asitlerini çözen madde, tabak-tenceredeki ve bilhassa cam ve seramiklerin sır­larının içine kadar girdiğini düşünürsek tekrar kullanım hâlinde sıcak çorba ve yemekle temasında ne kadar büyük bir tehlike ve kimyasal kirlenme altında olduğumuzu siz düşünün. Acaba günümüzde; mide, reflü, on iki parmak bağırsağı, kalın bağır­sak rahatsızlıkları ve bu kimyasalların atılma kanalı olan böb­reklerdeki giderek artan rahatsızlıklara katkısının ne olduğu, ne tahribatlar yaptığı araştırılmış mıdır? Bütün yetkilileri, eko­nomik kaygı ve baskıları bir kenara bırakarak düşünmeye da­vet ediyoruz.

Banyo ve Yer Temizleyiciler, Kimyasal Deterjanlar

Her gün bir kadının, evde yerleri banyo ve lavaboları bu kimyasal çözümlerle temizlediği düşünülürse, bir de daha çok çabuk etki yapması için katalizör olarak sıcak su kullanıldığın­da havaya çıkan zehirli kimyasallar serbest radikaller, evdeki bütün eşyaların yüzeyine, elbiselere, halılara, perdelere, gıda­ların üzerlerine, dolayısıyla havaya, oradan da bedenimize ka­dar nefes ve cilt yoluyla girmekte ve bu güne kadar hiç düşü­nülmeyen ve hiç konuşulmayan bu konu aslında en büyük za­rarı evrene, yakın çevremize, evimize, bedenimize ve doğacak çocuklarımıza kadar tesir ederek olumsuz etkilemektedir.


Çamaşır Deterjanları

Son yıllarda artan cilt kanseri, deri hastalıkları, ürtilker, aler­ji ve astım gibi hastalıkların çığ gibi arttığı, yetkililerin yaptığı istatistiklerde görülebiliyor. Çözümü ise yine kimyasal yollar...

Yine düşünürsek, son 20-30 yılda artan bu teknolojik ürün­lerin çıkmasıyla yapılan reklam ve beyin yıkamalarla, hastalık­lar da tüketimle birlikte doğru orantılı olarak artmaktadır. Bil­hassa çocuklarımızdaki astım, alerjik hastalıklar ve kadınlarda görülen rahim, rahim ağzı gibi kadın hastalıkları, göğüs hasta­lıkları, göğüs kanseri, cilt hastalıkları, saç dökülmeleri vs.de bu kullanılan maddelerin payı nedir? Mutlaka araştırılmalıdır. Bu­nunla ilgili ne bir tez yazıldı ne bir araştırma yapıldı. Bu konu­da doktora tezi veya yayınlanmış bir bildiri mevcut mu? Mev­cutsa oranı ne? Varsa bu ürünlerin reklamı kadar neden duyu­rulmuyor?
İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Yine aklımıza geli­yor, var da açıklanamıyorsa acaba ekonomik kaygılar ve siya­si baskılar mı var?

Kozmetikler

Yüzyılımızın insanının en büyük dertlerinden biri de güzel­liğini ve gençliğini korumak. Bunun için büyük fedakarlıklar yaparak, çok pahalı parfümleri ve güzellik malzemelerini, çe­şit çeşit allı pullu şampuan ve diğer maddeleri kullanmakta­lar. Hâlbuki yapılan çalışmalar, dökülen saçın, kırışan sivilce ve akne dolu cildin, göz altı torbalarının tüylenmenin vs. bo­zukluk ve olumsuzlukların binlerinin ve bu ürünleri üretenle­rin söylediği gibi çözümlerinin yüzeysel değil, esas sebebin ka­raciğerin, kanın, kimyasallarla yani kullanılan bu maddelerle kirletildiği ve bedenin bu maddeler nedeniyle toksin yüklü ol­duğundan kaynaklandığı hakikati ortadadır. Maalesef, yapı­lan reklamlar ve karşısında kayıtsız kalan bütün kişi ve kuru­luşlar bu konuda da sınıfta kalmakta olduğunu, insanların yu­karıda anlatılan derslerden muzdaripliğinin tavan yaptığını gö­rerek anlamaktayız. Vücudu, cildi ve saçı temizlemek için be­dene sürülen başta sabun, şampuan krem ve diğer maddeler, kimyasal katkılı ve bedenin tanımadığı maddeler olup kana ka­rışmakta ve bedenden atılımı çok zor ve mümkün olmamak­ta, bedenimizde kalıtsal olumsuzluklar bıraktığına dair çalış­malar bulunmaktadır. Daha da ileri giderek saça sürülen kim­yasal boya ve şampuanlardan geçen maddeler, hamile kadın­lardan çocuklara geçtiğine dair çalışmalar yapılmıştır. Tehlike bu kadar yüksek boyuttayken geleceğimiz olan çocuklara hâlâ şampuan, krem, bilhassa rujlara ve ojelere konulabilen kur­şun minerali, sabun, kozmetik maddeleri, bedenin alkole dai­ma alerjik olduğu düşünülürse alkollü parfümlerin kullanılma­sının izahını kim yapabilecektir? Geleceğimiz olan çocukları­nı düşünen ebeveynler olarak sîzleri bir kere daha düşünme­ye davet ediyoruz.

Netice itibarıyla, yukarıda sayılan ve sayılmayan daha pek çok kimyasal terkipli, başta kimyasal ilaçlar olmak üzere bütün katkılar yaratılan bedenin doğum ve yaratılış kodlarında “Bi­linmediğinden" "Bulunmadığından" bedenimizce tanınma­makta ve tanınmayan bu maddeler bedenimize girdikten son­ra bedenimizdeki güçlerce alıkonulmak istenilmektedir. Ancak akılını kullanamayan irade-i cüziye verilen insan aklını kullana- mayıp nefsine uyduğundan bedene alınan bu maddeler sebe­biyle bedenimiz bugünkü tabiri ile "hastalanmakta ”d\r. İşte bu hastalıklara yine kimyasallarla mücadele ile bugün gelinen nokta ortadadır. İnsanlık gelişen teknoloji ve modern, "Orto­doks" tıbbına rağmen hastalıklar giderek artmakta çözümsüz kronik hastalıklar sebebiyle insanlar kalan ömürlerini hastane kapılarında mutsuz, gelecekten umutsuz olarak tamamlamak­tadır. Yukarıda anlatılanların gerçekliğini sizin düşünce ufku yeteneklerinize havale ederken insanın sağlığı ve geleceği için mücadele ettiğini iddia eden başta devlet, anayasal kuruluşlar, NGO (Gönüllü teşekküller), özel ve tüzel bütün kişi ve kuru­luşları, "Sağlıklı nesillerin oluşması için" bir daha uyararak, bu işin 15 yıldır mücadelesini veren, bu ülkenin bir vatanda­şı gibi göreve davet ediyor, sorumluluklarını yerine getirmesini ve birtakım kaygılardan uzak yetkilerini kullanmalarını istiyo­ruz. Bu milletin necip torunlarından bazıları bir gün mutlaka çı­kacak, bunun mesullerini araştırıp sorgulayacağı gün gelecek­tir. O günlerde yetkililerin ve söz sahibi insanları, hem dünya­da, hem de ahirette bu soruların cevaplarını verecek şekilde hareket etmelerini umut ediyor, diliyor ve bekliyoruz.

Diğer Kimyasal Katkılar

Diğer kimyasal katkılarla üretilen besinler, sebze ve mey­veler, sigara, alkol ve gazlı içecekler, aromatik katkı maddele­ri ile üretilen besinler elektromanyetik alan oluşturan cihazlar (çamaşır-bulaşık makinesi, tv, cep telefonu, bilgisayar, saç ku­rutma makinesi, playstation, elektrikli battaniye, elektrikli ısı­tıcılarla oluşan radyasyon yayıcılar), nükleer artıklardan ve ze­hirli gazlardan atmosferde oluşan havamızı, suyumuzu ve için­de bulunan canlıları etkileyen radyoaktif atıklar, baz istasyon­ları, tarlalara atılan kimyasal gübreler, zararlı hayvanları yok etmek amacıyla kullanılan insektisitler (zararlı böcek öldür­me kimyasalları), zararlı otları yok etmek için kullanılan kim­yasal ilaçlar, suları temizlemek için kullanılan klor gibi kimya­sal katkılar, bitki zararlılarından kurtulmak için kullanılan kim­yasal ilaçlar, yüzme havuzlarında kullanılan kimyasal madde­ler, seralarda kullanılan plastik örtüler ve kullanılan kimyasal­lar, her yerde bitki ve hayvan üretimini teşvik için kullanılan hormonlar, antibiyotikler, düşünce kirliliğinden oluşan olum­suzluklar ve daha pek çok bedenimizi etkileyen bu tehlikeler­den kurtulmak için sizi ruhsal ve bedensel arınmaya -detok- sa- davet ediyoruz.

Yukarıda anlatılanların acı gerçekliği karşısında tarafımız­dan ülkeye bir model olarak getirilen, dünya kurulalı beri uy­gulanan, Orta Asya Türk kültüründen, Şamanizm, Çin tıbbın- dan Tıbbı Nebeviye kadar uygulama alanı bulan, fakat son yüzyılımızda unutturulan kozmik beden temizliği -ruhsal be­densel arınma, detoks, diyet- uygulamalarının yılda iki defa ilkbahar ve sonbaharda yapılmasıyla bedenimizi bu ağır metal, kimyasal artıklardan, toksinlerden, parazitlerden ve diğer kim­yasal katkılardan, radyasyondan, karaciğerimizi, kalın bağırsa­ğımızı, safra kesemizi, pankresımızı, dalağımızı ve diğer organ­larımızı ruhsal ve bedensel olarak temizleyerek, ilkbahar te­mizliği ile kışın olumsuzluklarını atıp yaza sağlıklı girmek, son­bahar temizliği ile yazın olumsuzluklarını atıp kışa sağlıklı gir­menin yollarını, size, aklı gözüne inenlere bile çıkan neticeler­le göstermeyi bir fırsat biliyoruz.

Evet, geç kalmadınız! İşte size bütün olumsuzluklar­dan kurtulmanın ilk adımı olan kainat şifahanesinden bir metot olan Kozmik Beden Temizliği (KBT)-Detoks- Ruhsal Bedensel Arınmayı ve Diyeti öneriyoruz. İbret için kitabın sonundaki sonuçlara bakmanızı öneriyoruz.

Kaynak: Ahmet&Elmas MARANKİ ( Detoks ve Diyet kitabı)

Bunu Sosyal Medyada Paylaş :

Hastaliklari tedavi etmek, 1219 sayili Tababet Kanunu'na göre sadece hekimlerimizin görevidir.
Bu sitede yer alan bilgiler saglikli yasama tavsiye niteliginde olup ürünlerimiz ilaç degil, besin destek ürünleridir.
Tedavi veya doktor tedavisi yerine geçmez. Kürlerde ve metinler içerisinde geçen bitkilerin kullanimindan önce, Adi geçen bitkilere alerjiniz olup olmadigini kontrol ettirdikten sonra kullanmaniz tavsiye edilir.